Anders G#160#160Rättsutveckling u.p.a. Anders G  Rättsutveckling u.p.a.


Byggherre


PM 007:
vem ansvarar för upp­gifterna?

Det är viktigt att veta vem som ansvarar för vad när det är dags att låta bygga ett hus.


Omfatt­ning och ut­för­ande är A & O.

Som byggherre har man ett mycket stor ansvar när det blir tid att bygga ett hus. Det ska gudarna veta.

En byggherre, som kan vara en konsument, har ett mycket stort ansvar och som förmodligen ytterst få känner till och som kan förklara varför det, allt för oftas, upp­står problem. Inte heller alla byggare kan alla lagar och ännu mindre alla luriga §§.

 1. Arbetsmiljölagstiftningen
 2. Upphandlings- och Skatte­lags­tift­ningen
 3. Ordning- och säker­hets­lags­tift­ning
 4. Miljölagstift­ningen
 5. Kulturmiljölagstift­ningen
 6. Plan och Bygglagstift­ningen

Och sedan är det mycket en bygg­herre, tillika konsument, ska kunna ut­över vad lag­arna säger.

Annars är det generellt bra om "Konsumenten kan sin rätt, annars förlorar konsumenten pengar" fram­förde en konsument­väg­ledare till SVT.
 1. Konsumenträtten som består omfattar ca 60 lagar som berör hus och fastig­heter.
 2. Boverkets ByggRegler (BBR)
 3. Boverkets KonstruktionsRegler (BKR)
 4. Branschregler av olika slag.
 5. Monteringsanvisningar
 6. Drift och skötselinstruktioner
 7. Praxis, sedvänja och vad som är bruk­ligt

Inte konstighet att det ser ut som det gör. Det är inte med Det är inte med lagar och regler man bygger hus utan med bräder och spik.

Tvister rörande konsument­entre­prenader är för­vånads­värt vanliga. Hanter­verk­sam­hets­mark­naden anses till­höra en av de mest problem­atiska om­rådena enligt konsument­verket. Skriver författ­arna i Boken "Entre­prenad­avtal mellan näringsi­dkare", Norstedts Juridik 2018. För­fatt­arna pene­trera, av okänd anled­ning, inte den vikt­iga bygg­herre­frågan, vilket de annars borde göra.

Bygg­branschens om­fatt­ande regel­verk

Alla måste alltså förstå att det krävs en hel del av byggherren. Det är en konsten att bygga hus. Var­för heter det annars för "ingen­jörs­konst" Och "bygg­mäst­are"?

Få kan konstru­era ett "Effieltorn" och få det utfört.

Problemen med hantverkare har även motiverat att göra olika TV-program såsom "Fusk­bygg­arna" eller "Den arga snick­aren"? Konsument­verket kan säkert be­rätta vad de känner till, såvitt det inte fram­går av rapport 2013:6 s.10? Den rapport­en gick inte med lätt­het att få fram?

Det är dock inte bara små­skuttar som slarvar och fuskar. De stora före­tagen är inte alltid så mycket bättre trots att det finns väl utveckl­ade regler och bestämm­elser som de ska följa.

När något blivit fel i bygg­bran­schen så gäller det att se vad så kallade kontrakts­handling­arna säger.

Fel:
avvik­else som innebär att en del av en entre­pre­nad inte ut­förts alls eller inte ut­förts på kontrakts­en­ligt sätt.

Vad framgår kontraktet av kontraktet när en konsument köper små­hus­entre­prenad?

Ja har en konsument skriftligt krävt i kontrakts­handlinga­rna att något ska utföras på ett visst sätt men som inte följer gällande lagar och regler. Ja då har byggaren inte gjort något direkt "Fel". Här finns dock en om­ständig­het som är viktig att känna till.

En byggare ska avråda konsumenten från att utföra åt­gärden och det ska helst ske skrif­tligt.

Om åtgärden dessutom inne­bär fara så har entre­prenören rätt att inte utföra åtgärden. KÄLLA saknas?

Föreningen Bygg­herr­arna!

I "Föreningen Byggherre" finns inte inte några konsumenter som är medlemmar (Å andra sidan är alla fysiska personer konsumenter). Fören­ingen riktar sig nämnligen till profession­ella bygg­herrar = närings­idkare. Föreningen hade 2022-01-27 cirka 110 med­lems­före­tag/organ­isa­tioner inom offent­lig och privat verk­samhet.

Vem är bygg­herren?

Byggherre är ett begrepp som återfinns inom lag­stift­ningen. Plan- och bygg­lagen definierar bygg­herren som ”den som för egen räkning ut­för eller låter ut­föra projekt­erings-, bygg­nads-, riv­nings- eller mark­arbeten”. PBL 1 kap. 4 §.

Plan- och Bygglagen säger även mer...

Mark­anvisning: ett avtal mellan en kommun och en bygg­herre som ger bygg­herren ensam­rätt att under en be­gränsad tid och under givna villkor för­handla med kommunen om över­låt­else eller upp­låt­else av ett visst av kommunen ägt mark­område för be­bygg­ande,

Skatteverket i sin tur har uppfattat PBL sålunda:

Enligt Skatte­verket så övergår bygg­herre­ansvaret enligt plan- och bygg­lagen i och med avtalen på köparen om en exploatör över­låter ett mark­område eller en fastig­het och träffar ett entre­prenad­avtal med köparen av marken [dvs Konsumenten] om att upp­föra eller färdig­ställa ett hus.

Med andra ord och i klartext

Konsumenten måste först få teckna ett köpe­kontrakt med små­hus­före­taget i nnan konsumenten kan betraktas som en Byggherre.

sid 1 av 3


Totalentreprenad


Småhustillverkarna är sluga och lömska. De vill väl mest tjäna pengar?

Det är mer eller mindre själv­klart att de i bygg­branschen har insikt i vad som gäller och kan lagar och regler betyd­ligt bättre än konsument­en vilket de kan ut­nyttja till sin för­del. Det är av nämnda anledning som det finns konsument­rätt, där t.ex. oklar­heter ska tolkas till för­mån för konsument­en. Och där konsument­lag­arna är tvingande till konsument­ens fördel.

Men hur klara är de regler som redan finns?

Lite skämtsamt. Lagar och regler är så (kristall)klara så att de inte syns över­huvud­taget. De kanske till och med "Lyser med sin från­varo"?

Det finns ingen specifik och fri­stå­ende lag när det gäller att köpa ett "Drömhus" inklusive en fastig­het av en mindre seriös små­hus­mång­lare.

Ärligt talat så finns det inte heller någon specifik och fri­stå­ende lag för seriösa små­hus­för­sälj­are heller. Och Avtalslagen 36 § gäller inte alla frågor, men kan vara bra att känna till om man är konsument.

Småhusmånglare = En särskild försäljnings­organisation skild från själva hus­till­verk­aren. Små­hus­mångl­aren kan även i sig själv vara ett ett eget bolag som jobbar mot provision. Mång­laren kan i sjäva verket vara för­klädd och fram­stå som han var anställd hos små­hus­till­verkaren.

Allmänna bestämm­elser för små­hus­entre­pre­nader ABS 18 är inte obligatorisk och måste åberopas.

Det finns förstås ABS 18 och Konsumenr­tjänst­lagen med flera andra lagar som konsumenten kan hålla sig till. Men här för­klaras inte med någon tyd­lig­het vem som ska ansvara för vad. En rim­ligt slut­sats är att det är Bygg­herren, konsumenten, som har ansvaret såvitt han äger fastig­heten och ingen­ting annat framgår av kontraktet.

Konsumenten får dock förutsätta att småhusentreprenaden utförs fackmässigt och följer de lagar ooh regler som finns.

Studerar man ABS 18 närmare så ser man att den i fler­talet fall hä­nvisar till Konsument­tjänst­lagen. Ett inte helt ovan­ligt fenomen i Svensk ur­gamla lag­stift­ning. Man blir ju helt yr i bollen när man ska tolka vad lags­tift­arna vill få fram med texten.

Hur många av cirka 6.400 advokater är in­riktad mot ämnet Konsument­rätt?". Officiellt upp­skatt­nings­vis bara 0,7% efter­som en sökning gav bara 12 träffar. (2023-01-27)

En advokat får nämligen inte marknads­föra sig som special­ist om man inte är det, i annat fall riskerar advokaten sanktioner och kan i fört­längt­ningen bli skade­stånds­skyldig om ett råd medför att konsumenten råkar ut för en skada. Jäm­för med HD dom Mål: T 3131-21, men här kan rättst­läget anses vara en smula osäkert.

Är det inte så att lagtexten ska vara krånglig så att advokater med flera kan tjäna grova pengar? Det spelar ju ingen roll vem som vinner i rätten. Advokat­erna får hur som helst sitt feta arvode. Lyckliga själar!

Men tänk om konsumenten inte är bygg­herre när konsumenten skriver på kontraktet?

Vilken lag gäller vid det ögonblicket?

Har konsumenten rätt att kräva att allt ingår i avtalet efter­som det är Små­hus­till­verk­arna som är bygg­herren? Det låter i alla fall som både log­iskt och högst rim­ligt.

Dessvärre är den frågan inte särskilt väl behandlad i den juridiska litter­aturen, så frågan är ganska oklar. Åtminstone för min del.

Småhusmånglaren kan däremot locka konsumenten in i "Råttfällan"

Text

Text

Text

Text

Text

sid 2 av 3


Konsumenträtt


Text

Text>

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Mitt svar:

Text

Text

Text

Text

Text

TextPublicerad: 2022-12-16

Uppdaterad: 2023-01-27 24:00

sid 3 av 3