Gör egna underhållsplaner efter eget huvud och med Excel?


En Praktisk utbildning +

Att ta fram underhållsplaner kan behöva lite utbild­ning, träning och erfaren­hets­återföring.

Det finns många frågor att besvara. Vad ska vara med i under­hålls­planen? Hur får man fram alla mängder? Vilka åt­gärder ska man räkna med? Vad kostar de? Hur ofta ska de åter­komma, med vilka inter­valler?

Vi har erfaren­heter av unde­rhålls­plan­ering sedan 1989. Då började vi med papper och blyerts­penna.

Men redan 1991 tog vi fram en under­hålls­plan i EXCEL och som ut­vecklats sedan dess.

I utbild­ningen får man alltså arbeta med en under­hålls­plan i Excel och som inne­håller en hel del finesser och möjlig­heter. Formler m.m.

Vi kommer även att visa hur man kan summera flera under­hålls­planer för att få fram en total­summa för ett antal fastigheter.

En Underhållsplan +

Vi kommer att utgå från en verklig fastig­het som ni väljer ut.

Utbildningen leder till en under­hålls­plan som ni kan ha nytta av även efter det att utbild­ningen är klar.

Ni kanske inte ska börja med den mest avancerade fastigheten, utan ta något som är lättare att greppa och börja med?

Ni bestämmer förstås vad som ska ingå i under­hålls­planen, vilken detaljerings­grad vi ska hålla oss till osv.

Men ett moment i utbild­ningen är också att hitta en lämplig nivå, lagom detalj­eringsgrad. Under­hålls­planen ska ju administeras också, upp­dateras när så behövs. Det finns alltid en risk att man gräver ner sig i siffror svåra att över­blicka vilket gör att under­hålls­planen blir tungrodd.

En underhållsplan bör kretsa kring väsentlig­heterna, inte små­saker, utan planen ska ta upp de stora kostnad­erna och problemen.

Ett verktyg = en mall

Vi kanske sågar av vår egen gren genom att låta er få tillgång till en under­hålls­plan i Excel som är lätt att spara i nytt namn och sedan ändra?

Vi anser däremot att det är själva poängen anser vi.

Vi vänder oss i huvud­sak till bostads­rätts­föreningar och som kan behöva en bra under­hålls­plan. Det finns ca. 25.000 bostads­rätts­föreningar och därmed finns det ett stort behov av under­hålls­planer.

Vi gissar även att fastig­hets­bolag vill själv göra egna själv­ständiga av­väg­ningar när det gäller fram­tida under­håll.

Vi i vår tur ska bara bistå med våra mång­åriga erfaren­heter av sett stort antal fastig­heter plus en modell till en Under­hållsplan gjord i Excel.


Kostnad? Enligt offert.
Max 2 del­tagare åt gången.