Om olika under­hålls­planer - Uppdatering


Inne­hållsför­teck­ning

Uppdateringar

Bygg­tjänst säljer boken om Underhållsplanering

Hur ofta ska man upp­dat­era under­hålls­planen?

Det är aldrig fel att upp­datera under­hålls­planen ofta om det finns något behov vill säga. Det är lätt att glömma vad man gjort om man väntar för länge med upp­dater­ingen.

När man är klar med sina åtgärder är det förstås lämpligt att upp­datera under­hålls­planen. Natur­ligt­vis kan man även föra en journal, logg­bok, över det period­iska under­hållet för att när det gått några år göra en mer genom­gripande upp­datering.

Men man kan gärna skilja på hand­lings­plan, budget och under­hålls­plan.

Hand­lings­planen säger vad man avser att göra och i en budget bedömer man be­hovet av pengar.

Mycket beror förstås i vilken form man har under­hålls­planen och vad en upp­datering kostar. Vissa under­hålls­system är förenad med en årlig kostnad och andra under­hålls­planer finns bara på papper.

Rör det sig om väsentliga åt­gärder för stora belopp så bör under­hålls­planen upp­dateras oav­sett hur gammal den är. Allt för att diskutera och bedöma av­sättning­arna på nytt.

Med andra ord så kan man all­tid diskutera behovet av upp­dater­ingar. Det viktig­ast är dock att man under­håller en fastighet, annars behöver man nog inga under­hålls­planer. Men visst är det bra att veta vad man gjort genom åren. En under­hållen fastig­het är mer värd en som inte är det.