Anders G#160#160Rättsutveckling u.p.a. Anders G  Rättsutveckling u.p.a.


Anders Granlund

PM 000 


Varför alla dessa PM (minnes­anteck­ningar?)


Som pensionär har jag tid och lust att göra, mer eller mindre, vad jag vill. Så de så!

Tanken är att mina barn­barn kommer läsa vad far­far tänkte och gjorde medan han var i livet. Själv vet jag inte mycket vad min far Börje Granlund grunn­ande på, däre­mot vet jag vad han åstad­kom och för­sökte göra.

Min strävan är att i slut­ändan för­fatta ett nytt mäster­verk i stil med boken ”Under­hålls­plan­ering” som AB Svensk Byggt­jänst gav ut 2013 och upp­dat­er­ade 2017. Inne­hållet i boken blir dock annor­lunda men kommer att kretsa omkring konsumenter, hus och fast­ig­heter efter­som det är inom det om­rådet jag varit verk­sam sedan 1975, SIAB och ett bygge i Nöbbellöv. CV finns här, även om jag person­ligen inte fäster så stor vikt vid tit­lar.

Underhållsplaneringd

Under­hålls­plan­er­ing en kort intro­duk­tion i ämnet.

Min salige mor Kärstin Granlund, hushållslärare, med­verkade till tre skrifter "Att bo", "Att äta", "Att växa" och min bror Pär Granlund, journalist, lät publi­cera en bok om Is­hotellet i Jukkas­järvi "The Icehotel" och fick även ut­givet tre böcke: "Bastugästbok 1.0 t.o.m 3.0". Både min far och bror gick bort när de blev runt 65 år. Mor blev dock 92 år. R.I.P. Stat­ist­iskt sett så ska jag allt­så kunna bli 74 år.

Min forskning har en ytterst nitisk och politisk ansats med (veten­)skap­lig grund.

Mitt materialet bygger i första hand på egna er­faren­heter och ska upp­muntra läs­aren att tänka till, öppna upp båda ögonen och tänka mer fritt. "Utan­för frys­boxen".

Var och en kan kanske börja tänkas tänka:

”…så kan det trol­igt och högst sanno­likt för­hålla sig men så bör det verk­ligen inte vara.”

Man kan mycket väl säga att jag ska ägna mig åt politik och opini­ons­bild­ning, (så länge det roar mig och känns menings­fullt alltså). Och jag har fakt­iskt en fil. kand. För­valt­nings­linjen, Lunds uni­vers­itet 1997, och då är man ju tyd­ligen någon. (självironi)

p>Förvaltningslinjen 140 p finns inte längre

Förresten, vart tog För­valt­nings­linjen vägen?

Vad som är Politik är,
enligt min men­ing, enkelt uttryckt lika med
hur det BÖR vara i framtiden.

(Diverse enväldiga kungar och andra härsk­are kunde med sin makt låta skriva om historian.)

När det gäller
Vetenskap
för­söker man finna (fakta) och be­skriva (teorier)
hur det kan vara (är)
eller hur det har varit (historia) fram tills nyss.
I viss mån kan veten­skapen förutspå fram­tiden, till exempel vädret eller
när kometer kan kolli­dera med jorden.
Men fram­tiden är
i det stora hela
oviss.

Det är för
övrigt fritt fram att ägna sig åt Hypoteser och Modeller och testa huruvida de sanna, sannolika eller falska.
Vad består så kall­ade "Mörk materia av?"
och
"hur känns mörk materia
i handen?"

Själv hoppar jag
hellre rakt ner i plurret än att fråga
hur är det att
bada?

Metaforer
och Analogier kan
i vissa fall vara lämp­liga
att tillämpa för att
öve­rbrygga
språk-
svårigheter.

Jag vill absolut inte göra någon illa. Person­grepp bör man undv­ika i alla samman­hang. Förtal och äre­kränk­ning är dessutom en brotts­lig hand­ling och som kan leda till böter, om än ringa.
”Den delade artikeln” Högsta doms­tolen dom T 3762-21

Flera anled­ningar till oro. Eller ingen oro till anledning.

Det finns flera anled­ningar till att jag skriver alla dessa minnes­an­teck­ningar, och som alla utgör en re­flek­tion av vad jag tänkte vid varje enskilt till­fälle.

Det som driver mig att forska och skriva är flera saker:

 1. Rätt ska vara rätt. En själv­klar­het kan man tycka.
 2. Rättvisa ska skipas och på ett visst vist sätt. Ändamåls­enligt och effekt­ivt, mycket för peng­arna.
 3. Konsumenter är en sär­skilt ut­satt grupp som be­höver stärkt makt, ökad väl­färd och trygg­het. Plus mycket annat för­stås. Det är bara att läsa vad som framgår av grund­lagen 2 kap.
 4. Sverige behöver en onek­ligen väl ut­vecklad och ett reellt folk­styre. Läs gärna
  Stevens Lukes och "Maktens tre ansikten".
  Var har den offentliga makten tagit vägen?
 5. Jag vill inte heller se att en vilse­ledd major­itet ska kunna ”köra över” minoriteter. En upp­lyst major­itet gör rim­ligt­vis inte det.
 6. Jag har inte för avsikt att upp­söka värld­ens ände med tanke på att jorden är rund. Den mest av­lägsna punkten är dess­utom där jag redan be­finner mig.
 7. Jag ska inte heller under­söka hela värl­den och allt utan endast en fråga, dvs köp av ett små­hus in­klus­ive en tomt i Katt­arp.

Rätta mig gärna när jag har fel.

Ibland uppdaterar jag min PM, inklusive denna, till exempel om jag har formul­erat mig oklart på något vis. Mina tankar kan ju även tänkas vara helt och hållet käpp­rätt åt fAnders.

(Anders i Tyskland betyder Annor­lunda i Sverige) 😄

Svenska var väl inte mitt stark­aste ämne i skolan. Matte var det dock och längre fram kon­struk­tions­lära och tek­no­logi, dessa ämnen trött­nade jag snabbt på och alla formler typ max = (q*l*l)/8.

I enlighet med punkt 1 så får vem som helst rätta mig om jag har fel för mig. Alla kan göra och tänka fel. Eller som min lilla son sade en gång: "Pappa du pratar fel".

Men man ska inte vara sämre än att man kan ändra sig och tänka OM eller tänka TILL när man inte tänkt KLART.

Utan tvivel är man inte riktigt klok.
Lär eminenta Tage Danielsson ha sagt.


Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp.
Lär Tage Danielsson också ha sagt.


Tanken är fröet till handling.
Okänd upphovshen.

Tillbaka till innehålls­förteckn­ingenPublicerad: 2023-01-13

Uppdaterad: 2023-01-25 18:42