Anders G#160#160Rättsutveckling u.p.a. Anders G  Rättsutveckling u.p.a.


Anders Granlund


PM 003 

Konsument­erna får nog vänta länge innan de kan få rätt i rätten.


Förräd­isk snubbel­tråd.

Ur ett konsument­pers­pektiv är Rätte­gångs­balken (1942:740) inte alls som den borde vara då 13 kap. 2 § har någon form av förräd­isk snubbel­tråd.

Tings­rätten (T 2253-22) kan upp­en­bart avvisa en stäm­nings­an­sökan och kanske på grund av ett litet och för­åldrat ord ”må”, som i sin tur betyder:

”Kunna, rättig­het eller för­mån eller ut­tryck för att man över­låter något att göras av en annan”.

Tingsrätten kan även ute­lämna en tyd­lig och logisk för­klar­ing till var­för man har be­slutat som man gjort!

En god regel är att anpassa texten i ett meddelande bero­ende på vem som är mot­tagaren. Det är inte svårt att svänga med krång­liga ord.


När får dom­stolen avvisa stäm­nings­ansök­ningar?

Hur ska man få reda av vilken an­led­ning en stäm­nings­an­sökan av­visas? Hittills har jag inte fått något svar i den jurid­iska littera­turen. (Jag har väl inte haft tur än?) Det borde rim­ligt­vis finnas en regel eller norm som reg­ler­ar denna fråga med tanke på vad Regerings­formen 11 kap. 3 § före­skriver?

Rättskipningens själv­ständ­ig­het

3 § Ingen myndighet, inte heller riks­dagen, får be­stämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en dom­stol i övrigt ska tillämpa en rätt­sregel i ett särskilt fall. Ingen annan myndig­het får heller bestämma hur dömande upp­gifter ska för­delas mellan enskilda domare. Lag (2010:1408).

Har Riksdagen verkligen tänkt till här?

Om domstolen inte följer en av Riks­dagen fasts­tälld lag kan riks­dagen inte korrigera domen även om alla i riks­dagen anser att domen är fel och inte i enlighet med vad som var tanken med lagen? Inte sanno­likt att så sker, men i alla fall. Vi kan ju alla fall trösta oss med att det inte längre finns något döds­straff i Sverige, inte än så länge.

En annan tänker lite för­synt på följ­ande affärer:

och varför inte även ägna ett kort ögon­blick åt vad som hände stackars

Så länge lag­stift­ningen följer någon form av god och hög moral så kan vi kanske vara tämligen lugna. Men det ska inte vara för enkelt att ändra en grund­lag, annars blir som i några grann­länder.


Den dammiga Rättegångsbalken (1942:740)

Rättegångsbalk (1942:740) 13 kap. 2 § Talan om fast­ställ­else, huru­vida visst rätts­för­håll­ande be­står eller icke be­står, upp­tagas till pröv­ning, om oviss­het råder om rätts­för­håll­andet och denna länder [Se SvJT 1974 s. 474] kär­anden till för­fång [nack­del].

Beror sakens prövning av frågan, huru­vida visst rätts­för­håll­ande, som är stri­digt mellan part­erna, be­står eller icke be­står, ock talan om fast­ställ­else därav upp­tagas.

Är i lag eljest stadgat, att fast­ställ­else­talan i visst fall må upp­tagas, vare det gällande.

Men det viktiga begreppen i 2 § är ”rätts­för­håll­ande” vilket kan vara ett av­tal och ovisshet är när något inte är klart och "förfång" som innebär att konsumenten kan för­lora sin rätt till något som av­talet före­skriver, så­ida inte dom­stolen fast­ställer att av­talet är fullt giltigt.

Så upp­fattar jag lag­texten i alla fall. Men sedan kan det för­stås finnas någon annan lag som säger något helt annat. Men är inte konsumenträtten en tvingande lagstiftning som domstolen ska hantera Ex officio"??? Men vem har sagt att juridik skulle vara lätt?

"Huruvida" det fina ordet ”eljest” be­tyder ”annars” råder det viss ovisshet om, möj­ligt­vis inte för en äkta norr­bott­ning född i Boden 1957. SAOB,

Lags­tift­arna be­farade redan vid till­komsten av rätte­gångs­balken att dom­arna med flera skulle ned­sjunka till formalism och bok­stavs­träldom, i stället för att visa empati och social vid­synthet, se SvJT 100 år s. 258

Hur ska en konsument kunna känna till sin rätt?

Konsumenter kan inte sin konsument­rätt eller vet hur man ska gå till väga för att få en tvist av­gjord i dom­stolen?

Det ställs mer eller mindre krav på att konsumenten ska an­lita en advokat för att få rätts­hjälp. Men var hittar en konsumen en advokat som behärskar konsument­rätten?

Konsument­väg­led­are kan bara ge väg­led­ning och konsument­råd­givare kan bara ge råd. Men de senare har för­visso en fot in i Konsument­verket som skulle kunna för­träda konsumenten, om KOV/KO så önskar och vill.

Rättshjälp får nog få i praktiken, gissar jag!

Du har ingen rätt till rätts­hjälp om du tjänar mer än 260.000 kr per år. Men har du ett rätt­skydd genom någon av dina för­säk­ringar kan du inte få rätts­hjälp. Då ska i stället rätts­skyddet täcka delar av dina kostnader. Kontrollera med ditt för­säk­rings­bolag om för­säkr­ingen täcker tvisten.(Domstol.se 2023-01-30).

Folksams krav på konsumenten

Folksam ställer krav

Med andra ord, en konsument kan inte hävda sin rätt och måste sålunda anlita en advokat som knappast finns enligt Folksam. Tjo flöjt!

KOV kan och får väl inte heller rekommend­era någon särskild advokat?

Sök Advokat och försök finna någon med sär­skild in­rikt­ning mot Konsument­rätt. 😀

En konsument kan mycket väl för­lora i rätten enbart på att hen gjort ett processuellt miss­tag, nämligen genom att inte åberopa en ”omständig­het” hen lätt kunna bevisa, lär någon har skrivit sagt, troligt­vis Stock­holms tings­rätt i någon proposition.

Med ”om­ständig­het” avses här ett rätts­faktum som kan definieras i tre punkter: fritt taget ur ”Process- och straff­rätt - för juridisk över­sikts­kurs”, upplaga 24:4, Professor i processrätt, Wolters Kluwert förlag 2017:

sid 1 av 3


Lindås


Grund­tanken med Sveriges Rätte­gångs­balk (1942:740)

Se Prop 1942:5 s. 266.

I inledningen till sitt be­tänk­ande lämnar pro­cess­kommiss­ionen en redo­gör­else för de viktig­aste brist­erna i vårt rätte­gångs­väsen. Kommissionen erinrar därvid om att man vid ett angiv­ande av de allmänna krav, som böra ställas på en god rätte­gångs­ordning, plägar säga, att den skall garant­era rätts­skip­ningens säker­het, skynd­samhet och billig­het

Det där med billighet kan vara svårt att kombinera med säker­het och skynd­samhet, såvida man inte sätter i system att avvisa avsökningar - går det så går det?

Och KOV upp­muntrar inte precis oss van­liga konsum­ent­er att vända sig till dom­stolen. Hur skulle det se ut och vad skulle det inte kosta för staten? Dom­stol­arna kostar väl nog så mycket redan? Och det kostar onek­ligen en hel del att ut­bilda alla råd­hen m.fl. i Konsu­ment­rätt!

"Dom­stols­verket ber reger­ingen om mer pengar. Utan ökat an­slag be­dömer general­direkt­ör Martin Holm­gren risken för att mål läggs på hög och att hand­lägg­nings­tid­erna blir mycket långa som över­häng­ande." (https://inkopsradet.se/ 2019-02-28)

Sverige har väl runt 8.000.000 konsumenter?

Det vore hel­snurrigt om konsumenter gick till dom­stolen oftare än vad de gör. Tänk på hur många konsumenter det finns.

Men går man till domstol mot sitt mot "bättre vetande" så kan man dömas till böter, enligt RB 9:1-2.

Sensmoral: Det är nog bäst att inte veta något!

Eller som en bransch­kollega uttryckte saken: "Det var bättre förr när man ingen­ting visste" Så sant.

Eller som en svensk statlig och byrå­krat­isk mynd­ig­het, men viss an­tydan till and­nöd, skriver på verkets hem­sida:

”Den som för­lorar målet behöver oft­ast betala mot­partens rätte­gångs­kost­nader, men i vissa fall är möj­lig­heten att få er­sätt­ning begränsad”.

Oddsen att vinna ett mål verkar alltså vara ringa och kanske på grund av rådande rätts­läge, vad vet jag? Det är väl som det sägs inom stats­veten­skapen:

"Sådan rätt sådan makt, sådan makt sådan rätt" eller "Sådan teknik, sådan makt".

Sådan teknik sådan makt, sådan makt sådan teknik


Konsumenträtten = fler och fler lagar och §§.

Konsument­lag­arna blir fler och fler, mycket tack vare EU-direktiv typ ”Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäl­iga villkor i konsument­avtal”, en tydligen föga tillämpad lag trots 30 år på nacken.

Läs vad Ulf Bernitz skriver i Svensk Jurist­tidning

Läs gärna den grå listan i Rådets direktiv 93/13/EEG,

Konsument­lag­arna är dess­utom redan väldigt många, vilket gör det mycket svårt att känna till sin rätt, eller såsom en konsument­väg­ledare fram­förde i en SVT-intervju 2022.

”Kan man inte sin konsu­ment­rätt, då för­lorar man pengar”.

"Konsument­väg­led­arna blir färre en demo­krati­fråga"

Det kan även vara svårt för jurist­erna att kunna den stora mängden konsument­lag­arna, och inrikt­ningen mot konsument­rätt är säker­ligen mindre intressant. Att före­träda enskilda konsumenter är för­mod­ligen inte sär­skilt vinst­giv­ande när gruppen när­ings­id­karna är en mer betyd­ligt penning­star­kare kund­grupp.

Konsumenträtten består numera av många lagar.

(Konsumen­köplagen har för­nyats 3 gånger [1973, 1990, 2022] i sin hel­het medan rätte­gångs­balken från 1942 består och har blivit ändrad otaliga gånger?)

"Konsument" resulterar i 294 författningar (lagar) vid sökning Riks­dagens hem­sida 2023-01-07! Upp­skatt­nings­vis finns det 60 lagar som berör hus­byggen och fastig­heter.Pust och stön!

Konsumentlagar....Intressant, det börjar likna tiden före 1733!


Skadeståndslag (1972:207)

En fråga infinner sig när konsumenten enligt Skade­stånds­lag (1972:207) yrkar på ett skade­stånd,

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna lag meddelade bestämmelser om skade­stånd tillämpas, om ej annat är sär­skilt före­skrivet eller för­anledes av avtal eller i övrigt följer av regler om skade­stånd i avtals­för­håll­anden Se även https://lagen.nu/begrepp/Skadestånd

Konsumenten kan t.ex. häva ett avtal enligt Konsument­köp­lag (2022:260) 6 kap. 1 § eller Konsument­tjänst­lag (1985:716) 31 § och kräva ett skade­stånd, vilket är "sär­skilt före­skrivet" i lagen.

Tillämpas ABS 18 [Allmänna Bestämmelser för småhus] i ett avtal så hän­visar be­stämmels­erna till Konsument­tjänst­lagen. Och om ABS 18 inte tillämpas så gäller Konsument­tjänst­lagen i alla fall efter­som när­ings­idk­aren inte kan av­tala bort en tving­ande lag. Det är ju toppen!

ABS 18 skadestånd

Även en ”obefog­ad häv­ning” är ett avtals­brott, enligt en professor, Länk till https://svjt.se/svjt/2020/590. Därom lär det inte före­komma något tvivel.

Alla känner inte till att skade­ståndet kan om­fatta såväl direkta kost­nader och även indirekta. Om det t.ex. blir nöd­vänd­igt att häva ett avtal pga att närings­idkaren inte kan eller inte vill leverara varan då kan Konsumenten kan då enligt Konsument­köp­lagen (2022:260) 6 kap. 4 §

Täckningsköp

"Om köpet har hävts och konsumenten gjort ett täck­nings­köp till högre pris, om­fattar skade­ståndet er­sätt­ning för pris­skill­naden mellan de båda köpen,...."

Vad kan en konsument få ersätt­ning för?

...konsumenten till­er­kändes en tving­ande rätt till er­sätt­ning för i princip all ekonom­isk skada som till­fogats honom eller henne på grund av ett fel eller ett dröjs­mål på när­ingsid­karens sida. "Konsum­ent­tjänst­lagen - en kommen­tar", andra upp­lagen s. 430, Justitieråd HD, Nor­stedts Juridik 2020

Vad säger en jurist när det gäller vårt fall?

  1. Man kan inte yrka ersätt­ning med högre belopp än som man faktiskt har haft kostnader för och då endast kostnader som man kan visa i dom­stol, dvs bevisade kost­nader. Här är ett problem att ni har yrkat 250 000 kr.
  2. Man kan inte kräva att en näringsidkare ska stå fast vid sitt avtal utan det är möj­ligt för båda parter att avbeställa men för närings­idkaren säger man ”från­träda”. Då ska den parten betala för kost­nader som den andra parten har haft och då bara för kost­nader som är direkt relater­ade till köpet dvs kost­nader för bygg­lov m m, inte om­buds­kost­nader. Alltså du har haft mindre än 100 000 kr i kost­nader som du kan kräva ersätt­ning för som jag för­står det. Götene­hus har givit en fel­aktig kalkyl men oavsett kan före­taget välja att från­träda av­talet.
  3. Ovan enligt en jurist med "lång erfaren­het av alla slags tvister i och utom dom­stol." Och inte hittar jag något om "frånträda" den juridiska litteraturen?


Bakgrund - förr fanns många olika lagar för olika regioner

Under 1200-talet börjar vi kunna se ned­skrivna lagar och som går under benämn­ingen ”Land­skaps­lagar", främst äldre Väst­göta­lagen, senare Öst­göta­lagen jämte Upp­lands­lagen dat­erad till 1296.

Totalt fanns det runt 13 land­skaps­lagar varvid Kung Magnus Eriksson för­sökte kring 1340 få till stånd en allmän lands­lag som sedan runt år 1440 om­arbet­ades under kung Kristofer av Bayerns regering.

Cirka 350 år senare lät Skånes salige befriare Kung Karl XI på­börja en re­former­ing 1686 av lands­lagen. Dess­värre fick kungen inte se lagen i färdigt skick. Stackare - varför ska allt ta så lång tid, tänkte han säkert!

1734 Sveriges Rikes lag - en lag för alla! Strukt­uren liknar dagens!

En för hela riket ny lag till­kom 1734 och som i princip gäller än idag. Lagen var skriven så att även bönderna skulle förstå den. Natur­ligt­vis har denna lag med åren blivit före­mål för otaliga diskuss­ioner, änd­ringar och till­ägg.

Lagen bestod av 9 så kallade ”balkar”.

I rådande lagstiftning har vi 11 balkar och här intresserar vi oss en­bart om Rätte­gångs­balken (1942:740) från 1942.

Fast egendom är jord enligt JB 1:1. Vilket inte betyder att att jorden alltid är fast. Och fast egen­dom kan bestå av vatten som inte upp­levs som sär­skilt fast. Klurigt med begrepp. Vilket krånglar till det ibland och kanske till och med ofta?

Vad är en vattbräda?

Vad menas med Doxologi och Episteme?

Axiom, Diskurs, Anomali och Paradigm vet säkert alla vad det betyder, inte sant?


sid 2 av 3


Sveriges Riks Lag


Rätte­gångs­balen är nu 80 år!

Lagrådet yttrande redan år 1940 i Prop. 1942:5 s. 156 följande:

”Arbetet på en allmän reform av vårt rätte­gångs­väsen har med längre och kort­are av­brott på­gått i ett­hundra­tre­ttio (180) år. Under sitt nu­var­ande skede, som dat­erar sig från process­kommissionens till­sätt­ande år 1911, har arbetet be­driv­its efter ett av stats­makt­erna fast­ställt pro­gram, vilket väs­ent­ligen av­viker från den hos oss eljest bruk­liga ord­ningen.

Oklart vad de menade med "...eljest brukliga ordningen?"

Lag­rådet, s. 189, tar emeller­tid inte upp hur ordet ”må” i 13 kap. 2 § ska upp­fattas (tolkas) och inte heller De­part­ement­et. Kanske fann alla expert­er att 13 kap. 2 § var tyd­lig och sol­klar?

Eller som en arbet­kollega sa, såsom informa­tions­an­svarig, "Vår policy är kristall­klar" och jag svarade "Ja ingen ser den".

Eller är det kanske bra med otyd­lig­heter som ett antal jurister och advokat­er kan tjäna pengar på och som kan motiv­era en golf­runda?

Äntligen en ny Rätte­gångs­balk (1942:740) efter 208 år!

Rättegångs­balken blev ut­färdad 1942 och har där­efter blivit ändrad 363 gånger t.o.m. SFS 2022:1532.

Vi får väl se om det efter blott 50 år blir en helt ny Rätte­gångs­balk, ingen­ting verkar ju inte vara för evigt, förr­utom möj­ligt­vis detta axiom?

Idag är rätte­gångs­balken hela 80 år räknat från 1942 och kom till efter 208 år räknat från 1734.

Ny rätte­gångs­balk eller ett helt nytt demokrat­iskt rätts­system?

Det fanns en del jurid­iska experter som i samband med rätte­gångs­utred­ningens arbete 1983 ansåg att;

”…vi har världens bästa Rätte­gångs­balk.”

och en annan ansåg: se svjt.se/svjt/1983/741.

”Rätte­gångs­balken är en hög­klass­ig lags­tift­nings­pro­dukt”

Jo allt, eller det mesta, är väl relativt, beroende på vart man befinner sig och vem man är?

Den oinvigde läsaren bör förstås känna till att 1983 hade vi inte person­datorer, mobil­tele­foner, internet, bank-id m.m.

Och konsument­rätten var inte sär­skilt långt ut­vecklad 1983. Nu är den dess­värre den och lag­stift­ningen för övrigt väldigt in­vecklad.

..som att ösa vatten ur ett läckande vrak

Med hänvis­ning till mitt väx­ande, smått galna och fanat­iska, in­tresse för Konsument­rätt, så borde, nligt min mening, Rätte­gångs­balken 13 kap. 2 § åt­minst­one ändras och för­tyd­ligas så att konsument­er lätt­are och smid­ig­are får sin sak prövad offent­ligt, det vill säga när det finns sär­skilda så kallade Rätts­faktum.

Men varför inte även önska sig en egen och ända­måls­enlig ”Konsument­rätts­balk” eller varför inte, en helt splitter­ny Svensk Lag med tanke på att nuvar­ande är från 1734?

Vi får väl se vad Ju 2020:04 2020 års grundlags­kommitté kommer fram till. Kanske blir det lite nya lagar som man fö­sikt­igt smyger in lite här och där?

Men vore det inte hög tid för en mer tids­enlig och pro­gressiv lag­stift­ning med hjälp av ny modern teknik i stället för en gammal regressiv?

Lägg pusslet rättBilder säger mer än tusen ord, sägs det!

Att förfina den 80 år gamla rätte­gångs­balken verkar ju vara som att ösa vatten ur ett läck­ande gammalt vrak när man i dessa tider borde vara på torra land och ha ”torrt om fött­erna” för att se ”hur landet ligger”?

S-kurvan, kurvan som man aldrig vill ska sluta, men som förr eller senare gör det.

Tänk på hur vi först blir till, föds, börjar som krypa, tala, växer upp, mognar och till slut åldras och dör, under tiden får vi kanske barn som för släkt­namnet vidare? Mot­svarnde gäller för lagar, nationer och civilisa­tioner, jorden och även vinter­gatan.

Men när allt är slut så börjar väl allt om på nytt och i all evighet, vad skulle annars hända? Ingenting?

Om S-kurvan som kan vara värd att lägga på minnet.

S-kurvan

Det är nog hög tid att tänka OM?

Nedan hämtat från SAOL

Progressiv: positiv till för­ändringar och utveck­ling särsk. i politiska el. sociala samman­hang (ofta i rikt­ning mot för­djupad demo­krati och avskaff­ande av orätt­visor).

Regressiv: verkar i motsatt riktning mot den normalt för­väntade el. avsedda.

Tillbaka till inne­hålls­för­teck­ningenPublicerad: 2023-01-02

Uppdaterad: 2023-01-31 13:26

sid 3 av 3