Anders G#160#160Rättsutveckling u.p.a. Anders G  Rättsutveckling u.p.a.


Great coat of arms of Sweden

PM 004: Vem är byggherre?

Byggherre är en sådan herre som jag själv vill vara fast värre...


En av Sveriges större små­hus­till­verk­are säljer små­hus inkl­usive en tomt som ska över­låtas via ett så kallat "trans­port­köp."

Under resans gång förklarar små­hus­till­verk­aren att köp­aren är "bygg­herre", vilket köp­aren ifråga­sätter. Allt slutar i en, för när­var­ande på­gå­ende, tvist.

Alla bör för­stås veta, vilket få göra, att en "Bygg­herre" har ett mycket stort ansvar. Och vad man menar med ett "Trans­port­köp"? Det är ett sätt att slippa betala skatt.

Plan- och bygglag (2010:900)

1 kap. Syfte, inne­håll och defini­tioner

4 § I denna lag avses med:

Byggherre

Byggherre är den som för egen räk­ning utför eller låter ut­föra projekter­ings-, byggn­ads-, riv­nings- eller mark­arbeten,

Markanvisning

Markanvisningsavtal ett avtal mellan en kommun och en bygg­herre som ger bygg­herren ensam­rätt att under en be­gräns­ad tid och under givna vill­kor för­handla med kommunen om över­låtelse eller upp­låt­else av ett visst av kommunen ägt mark­område för be­bygg­ande,

sid 1 av 3


Lantmäteriet


Lant­mäter­iet bör rim­ligt­vis veta vad som gäller...

Trans­port­köp, av en tomt, fastig­het.

Överlåts ett köp av fast egen­dom… utan annat tillägg eller annan änd­ring i köpe­vill­koren än tiden för till­träde och be­tal­ning samt sättet för be­tal­ning som på­kallas av ändr­ade in­teck­nings­för­håll­anden… be­höver stämpel­skatt endast betalas för det senaste köpet….

Har skatten för tidigare köp redan be­talats av­räknas beloppet från skatten på det sista köpet (7 § stämpel­skatte­lagen).

Transportköp innebär att köparen inom tre månader från sitt för­värv på oför­ändr­ade vill­kor över­låter den del av fastig­heten/tomt­rätten som för­värv­ats till en ny köpare.

sid 2 av 3


Sveriges Riks Lag


Skatteverket fick inget gehör hos Regeringen

Om en myndighet upp­dat­erar hem­sidan och tar bort intres­sant informa­tion så borde det fram­gå att man tagit bort texten, som annars kan vara värd att veta - har reger­ingen tagit för lätt på frågan? Jämför med period­erna 2017-2019 med 2020-2022.

Skatteverket 2017-2019

Begreppet byggherre är inte definierat i skatte­för­far­ande­lagen. Reger­ingen an­för i pro­posi­tionen att det inte finns till­räckliga skäl att i lag defini­era be­greppet. Det ansågs tämligen veder­taget och defin­ierat i plan- och bygg­lagen (prop. 2014/15:6 s.42).

Skatteverket 2020-2022 vart Regeringens ansvar vägen?

Begreppet byggherre är inte definierat i skatte­för­far­ande­lagen då be­greppet an­sågs veder­taget och finns defini­erat i plan- och bygg­lagen (prop. 2014/15:6 s.42).

Enligt den definitionen är den bygg­herre som för egen räkning utför eller låter utföra projekt­erings-, bygg­nads-, riv­nings- eller mark­arbeten (1 kap. 4 § PBL). Till exempel en­skilda närings­idkare och aktie­bolag lik­som andra former av juri­diska personer, stat­liga verk, kommuner och lands­ting kan vara bygg­herrar.

”Bygg­herren be­slutar om in­vester­ingar i bygg­nader och andra bygg­nads­verk. Bygg­herren an­svarar för att bygget och det byggda svarar mot gällande för­fatt­ningar, att finans­ier­ing ordnas, att bruk­arna blir nöjda och att in­vest­er­ingen blir lön­sam” (prop. 2014/15:6 s.15).

Vem är byggherre?

Frågar Skatte­verket för­synt.

Byggherre vid små­huse­xploat­ering.

Vid byggnation av exempel­vis små­hus är det inte ovan­ligt att bygg­före­tag exploa­terar ett helt mark­område och i ett samman­hang upp­för ett antal hus. Kanske upp­förs i första skedet ett hus som under bygg­nationen an­vänds för vis­ning. Bygg­före­taget kanske över­låter mark­områden successivt och in­går sam­tidigt entre­prenad­avtal med för­värv­arna av marken.

Enligt Skatteverket fra­mstår det som helt klart att ett före­tag som exploat­erar ett mark­område och säljer fastig­heter med nyckel­färdiga hus är att be­trakta som bygg­herre enligt 1 kap. 4 § PBL om husen säljs först när de är fär­dig­byggda. En åt­gärd som kräver bygg­lov, rivnings­lov, mark­lov eller anmälan får inte på­börjas förr­än byggnads­nämnd­en har gett ett start­besked. Det krävs slut­besked för alla åt­gärder som om­fattas av ett start­besked. För att få slut­besked krävs att bygg­herr­en visar att alla krav som gäller för åt­gärden enligt lovet, kontroll­planen, start­besked­et eller be­slut om komplett­er­ande vill­kor är upp­fyllda och att byggnads­nämnden inte anser att det finns skäl att in­gripa med till­syn.

Klart som korv­spad!

Bygg­aren är bygg­herre till att börja med. Märk­ligt vore det annat.

Enligt Skatte­verket så över­går bygg­herre­an­svar­et en­ligt plan- och bygg­lagen (PBL) i och med av­talen på köp­aren om en exploa­tör över­låter ett mark­om­råde eller en fastig­het och träff­ar ett entre­prenad­avtal med köp­aren av marken om att upp­föra eller färdig­ställa ett hus.

Till­baka till inn­ehålls­för­teck­ningenPublicerad: 2023-01-14

Uppdaterad: 2023-01-26 10:58

sid 3 av 3