Anders G#160#160Rättsutveckling u.p.a. Anders G  Rättsutveckling u.p.a.


Anders Granlund


PM 002 

Rättsregel RB 13:2 som ger ut­rymme för god­tycke.


RF 11:3 § kan nog vara en mycket bra rätts­regel så länge allt går rätt till, vilket man kan och bör ifråga­sätta när det gäller mål T 2253-22 i Ystads tings­rätt.

"Slå vakt om rätts­staten - en skrift om den svenska rätts­staten och dess betydelse."

Jag har kommit till insikten att dom­stolen inte är konsument­vänlig. Och det menar jag generellt.
Det är väl som det står i princip­proposi­tionen från 1931 s. 82, trots makt­hav­arnas långa och idoga strävan att nå målen en­ligt regerings­formen och att åt­njuta allmän­het­ens för­tro­ende:

Domaren måste vara i stånd att in­tränga i lagens anda och mening. Rätts­skip­ning­ens lik­som lag­stift­ning­ens före­mål är den mänskl­iga samman­levn­aden i dess olika former. Å en god domare måste därför ställas den fordran, att han äger för­ståelse för människ­orna, för de motiv, som be­stämma deras hand­lande, samt över huvud för vad som rör sig i tiden. Utan dessa egen­skaper hos domaren är det fara, att rätts­skip­ningen ned­sjunker till
formal­ism och
bok­stavs­träl­dom.
1931:80 s. 82, se även ”Rättens gång — Vad är meningen?” Skrivet av en lagman. SvJT 100 år s. 258.

Och ca. 90 år senare….

Slutligen ser jag det som mycket ange­läget att all­män­heten har för­troende för rätts­systemet och för­står vikten av en fung­erande rätts­stat. Här har vi som verkar i systemet ett ansvar för att för­klara det vi gör, för­klara vikten av centrala rätts­stats­principer och även på andra sätt vara trans­parenta och till­gäng­liga. Ord­för­ande Högsta dom­stolen, Slå vakt om rätts­staten 2022.

sid 1 av 3


Lindås


Fastställande­talan av­visas av oklar och högst olog­isk anled­ning!

Ystad tingsrätt har avisat en fasts­ställ­ande­talan, mål T 2253-22 och hän­visat till tre rätts­fall som samt­liga stöder en fast­ställande­talan. Tings­rätten har uppen­bart inte läst vad Högsta dom­stolen kom fram till, om man bemödar sig för att ta fram essensen av dom­stols­besluten.

2005 s. 517 tar upp HD mål nr Ö 3221-03, se bilaga s. 6 i domen

En skadelidande kan ha ett betyd­ande intresse att er­hålla en dom som går ut på fast­ställelse av att en annan är skyldig att er­sätta skadan. Han kan här­igenom be­sparas arbete och kostnad för ut­redning om skadans storlek till dess det visar sig att han äger rätt till skade­stånd. Oviss­heten huru­vida han har en sådan rätt länder honom således till för­fång. En pröv­ning om skade­stånds­skyldighet måste för att till­godose syftet undan­röja oviss­heten. Justitie­rådet P och L.

NJA 2007 s.108 tar upp HD mål nr Ö 3049-04 se s. 2 och 3.

”Med ändring av hov­rättens beslut i själva saken [Avvisande av talan] till­åter Högsta dom­stolen FAs (klagande) fast­ställ­ande­talan."

NJA 2013 s. 209 tar upp mål nr Ö 371-11

Här gäller det ett fall mellan två när­ings­idkare, varav den ena parten är från USA? Och här skriver dess­utom Högsta dom­stolen i sitt av­görande:

Med ändring av hovrättens beslut undan­röjer Högsta dom­stolen tings­rättens be­slut och visar målet åter till tings­rätten för fort­satt be­hand­ling.

Varför hänvisar inte tings­rätten till alla an­sök­ningar som inte över­huvud­taget blivit upp­tagna i rätten, det vore mer rim­ligt och be­grip­ligt.

Hovrätten gav inte heller prö­vnings­tillstånd Ö 4202-22 med hän­vis­ning till 49 kap. 14 § rätte­gångs­balken. Ska inte Hov­rätten granska tings­rätten? RF 11:3 hindrar ju andra myndig­heter, även riks­dagen, hur en dom­stol ska tillämpa en rätts­regel. Då åter­står väl bara den in­formella tredje stats­makten som nu­mera är Face­book, Twitter och Tik-Tokarna ut­över sed­van­liga mass­media, som sätter sina rubriker lite hur som helst.

sid 2 av 3


Sveriges Riks Lag


Vi har gjort en helt ny stäm­nings­ansökan T 3781:22 på grund av ovan avvisningen.

Nu har vi hur som helst valt att göra en ny stämnings­ansökan, T 3781:22, där vi yrkar på 1.200.000 kr i skade­stånd, vilket vi anser att vi har laglig rätt till.

Vi hoppas denna gång att Tings­rätten i Ystad läser och för­står de rätts­fall som de event­uellt hän­visar till. Som utsatt konsument är man rädd att det finns något lömskt krypt­hål i Sveriges rikes ur­gamla lag från 1734 och som gör att vår an­sökan avt­visas på nytt

För övrigt delar jag inte expert­ernas upp­fatt­ning när det gäller rätte­gångs­balken då de i sam­band med rätte­gångs­ut­red­ning­ens arbete 1983 ansåg följ­ande:

…vi har världens bästa Rätte­gångs­balk” eller ”Rätte­gångs­balken är en hög­klassig lag­stift­nings­pro­dukt https://svjt.se/svjt/1983/741 Om arb­etet med att re­form­era Rätte­gångs­balken.

Det behöver knappt på­pekas att 1983 hade vi inte hade person­dator­er, mobil­telefon­er, inter­net, bank-id m.m. Konsument­rätten inte var inte heller sär­skilt långt ut­vecklad mot vad den är idag, men till vilken nytta om sär­skilt krång­liga frågor av­visas god­tyckligt redan vid dörren till tings­rätten? Det är knappast på den vägen vi får fram de väg­ledande pre­judikat som dom­stolen i fram­tiden kan luta sig mot?

Inte heller i den annars eminenta läro­boken "JURIDIKEN och dess arbets­sätt" (iUSTUS 2022) tar för­fatt­aren upp när en stämnings­an­sökan kan, får eller ska av­visas. För­fatt­aren skriver i stället:

En domstol måste alltid meddela ett avgör­ande i sak och kan inte skjuta frågan ifrån sig.

Grundtanken med Rätte­gångs­balken (1942:740)

Prop 1942:5 s. 266,

I inledningen till sitt be­tänk­ande lämnar process­kommission­en en redo­gör­else för de vikt­igaste brist­erna i vårt rätte­gångs­väsen. Kommissionen er­inrar där­vid om att man vid ett an­givande av de all­männa krav, som böra ställas på en god rätte­gångs­ordning, plägar säga, att den skall garant­era rätts­skip­ning­ens säker­het, skynd­samhet och billig­het.

Det där med "billig­het" kan, i dessa kärva och svåra tider, vara mycket svårt att komb­in­era med skynd­sam­het och säker­het, så­vida man inte sätter i system att av­visa an­sökn­ingar - går det så går det?

Tingsrättens hant­ering av vårt fall ökar emeller­tid inte ”…för­tro­ende för rätts­systemet…”.

Till­baka till inne­yhålls­för­teck­ningenPublicerad: 2023-01-01

Uppdaterad: 2023-01-29 17:55

sid 3 av 3