Anders G#160#160Rättsutveckling u.p.a. Anders G  Rättsutveckling u.p.a.


Anders Granlund


PM 001 

Konsument­rättens svarta hål, d.v.s. ett ”Dröm­hus” och en tomt?


Varför inte an­vända sig av en meta­for?

I ett speci­fikt fall, finns något jag liknar vid ett "Svart hål", jag menar alltså inte konsu­ment­rätten i sin hel­het.

ARN reder för­visso ut många frågor, dock inte alla och är ingen dom­stol varför de tills­vid­are ute­sluts ur min ut­red­ning.

Giss­nings­vis vill och kan inte många be­söka det "svarta hålet", vilket inte hindrar mig från att diskutera "hålet" och på mitt annor­lunda sätt. Det vill säga om jag får lov att tänka fritt.

Sveriges rikes lag från 1734 = "Big Bang"

Det var tydligen Karl XI (1655 - 1697) som ville er­sätta de medel­tida lag­arna med en ny en­het­lig lag och som i princip är det den lag vi fort­far­ande har idag.

Lag­språket var med­vetet enkelt!

De som för­fatt­ade 1734 års lag ville att den svenske bonden skulle kunna för­stå lagen och kunna ta dess regler till sig.

Lagarna har under åren ändrats och nya lagar har lagts till, för­mod­ligen med ett god­artat syfte. Eller som Karl XV (1826 - 1879) myntade sitt valspråk ”Land ska med lag byggas”.

Det som hänt sedan 1734 och där­efter kan på något vis lik­nas vid ”The Big Bang Theory”, vårt uni­versums till­komst. Vi har numera en hel vinter­gata med lagar, för­ord­ningar och normer, sär­skilt det senare när vi stud­erar PBL och BBR. Idag kan Sveriges alla lagar även likn­as vid ett brok­igt lapp­täcke - en annan meta­for.

Maktutövning sker inte enbart via Lagar!

Inom stats­veten­skapen pratar man om regel­styr­ning (t.ex. lagar) som ett av många sätt att utöva den offent­liga makten. Rikt­ade stats­bidrag är ett annat styr­medel och in­forma­tion ett tredje, sankt­ioner ett fjärde.

Alla kan fundera över om inte ingen infor­mation och inga beslut också är två styr­medel? Det ingen vet har ingen ont av och ingen vet vad som bör diskut­eras, alter­nativt be­slut­as?

Kan det tänkas vara så att alla de som ska in­formera och be­sluta något, exempel­vis dom­stol­arna och andra myndig­heter, utnyttjar sin makt genom att inte säga eller göra något?

Dom­stol­arna kanske säger lagom mycket för något måste de väl säga? Nu kom jag på att tänka på Drottning Kristina som lär ha sagt "Man bör säga sanningen, men alla sann­ingar bör inte sägas" vilket kan vara en smart strategi bero­ende på vem man är och vad man vill åstad­komma.

Avtalslagen är otvivel­aktigt något eljest OCH oom­kull­runk­eligen svår att om­dana till en mer ade­kvat och prominent för­fatt­ning assimil­erat för allmogen och för kreti och pleti.

­

Språkbruket 1734 skiljer sig radi­kalt från det vi har idag. Men vi har fort­farande lagar som är svåra att för­stå. Till exempel Lag (1915:218) om avtal och andra rätts­hand­lingar på för­mögen­hets­rätt­ens om­råde, även kallad för "Avtals­lagen".

Jag är inte ensam att finna av­tals­lag­en som lite väl för­åldr­ad, Chris­tina Ram­berg i SvJT 2015 eller Avtals­lagen 2020

Riks­dags­mannen Allan Ekström (M) skrev en motion 1984 i ett till synes uppen­bart syfte att för­söka stoppa Konsument­tjänst­lagen:

Man kan ställa krav på att en lag av denna typ är någor­lunda lättill­gäng­lig för konsu­ment­er och när­ings­idk­are, …, och att när man finner be­stämm­els­erna så är de svår­tydda och intet­sägande. Motion (1984/1985:2833)

Om en riks­dags­man hade svårig­heter att be­gripa en lag 1984, så är det inte lätt­are idag. Avtals­lagen från 1915 är från en tid när hand­eln med hästar, grisar och kor var vanligt och 90-95% av be­folk­ning bodde på landet.

Skulde­brevs­lagen från 1936 har väl gjort sitt?

Vi har en mycket dammig lag om skulde­brev från 1936 som är helt o­be­grip­lig för en van­lig konsu­ment, men lik­väl räknas den ”…som en av våra absolut viktig­aste lagar...” Källa: Lunds universitet 2022. Idag skri­ver vi inte på skulde­brev i någon större om­fatt­ning. Vi sluter många av­tal digi­talt, vilket säkert leder till att många hamnar lätt i kredit­fällor av olika slag.

De svenska hus­håll­ens skulder är i dag nästan lika stora som landets hela brutto­national­pro­dukt. Hur gick det till när vi för­vand­lades från Spara till Slösa?

Ulrika Beck-Friis, i tid­ningen VI 2022.

Riksdagen gör dock för­sök för att komma till bukt med ovan genom t.ex. genom "Lag (2005:59) om distans­avtal och avtal utan­för affärs­lokaler”, ”Konsument­kredit­lag (2010:1846)” och ”Skuld­sanerings­lag (2016:675)

Att avvisa stäm­nings­an­sök­ning­ar är möj­lig­tvis en im­pli­cit (dold) hand­ling och inget man lär ut i skolan.

Många konsum­enter drar sig för att gå till dom­stol. Det är därför mycket svårt att ta del av alla fall som blivit av­visade eller de som tvister som inte över­huvud­taget kommer till rätts­lig pröv­ning. Mörker­talet är säkert mycket stort och vansk­ligt att be­kräfta eller vidi­mera med mera.

”Att ha rätt är en sak men att få rätt är en helt annan. Tänk på rätte­gångs­kost­nad­erna!” Källor: Okända.

En orolig konsu­ment blir inte trygg­are när han eller hon får veta att Rätte­gångs­bal­ken (1942:740) 13 kap. 2 § är fakult­ativ (ej obligator­isk) och att som­liga yrk­anden där­med inte är lämp­liga (?) att ta upp till rätts­lig pröv­ning då ett stort före­taget har svårt att kunna för­svara sig?

Helt för­virrad blir nog den arma konsum­enten när rätten motiv­erar sitt beslut genom att sedan hän­visa till rätts­fall mellan två när­ings­idkare varav den ena är från USA! Milda makter!

Domstolen har må hända rätt i enlig­het med praxis och här­skande dok­trin? Men var­för hän­visar inte tings­rätten till alla stämn­ings­an­sök­ning­ar som av­vis­ats och som gäller konsum­ent­er? Det senare hade varit mer rim­ligt, log­iskt.

Bygger inte juridiken på logik?

Att av­visa ansök­ning­ar är möj­ligt­vis en im­plicit hand­ling som en viss jur.dr. valt att ute­sluta för att i stället pre­sent­er­a ”Tvist­lös­ning­ens orma­tiv­itet: Konsument­pro­cess i tre vari­anter.” SvJT 2022 s. 230?

Inte heller i den annars emi­nenta läro­boken "JURI­DIKEN och dess arbets­sätt" (iUSTUS 2022) tar för­fatt­aren upp när en stämnings­an­sökan kan, får eller ska av­visas. För­fatt­aren skriver i stället:

En domstol måste alltid meddela ett avgör­ande i sak och kan inte skjuta frågan ifrån sig.

I boken "Process- och straff­rätt för jurid­isk över­sikts­kurs, tjugo­fjärde upp­lagan" nämnar man dock att en dom­stol ska av­visa (= ej bedöma) en tvist som är av sådant slag att den kan av­göras av en annan TYP av dom­stol. Det finns ju olika dom­stolar för olika ärenden. Man skiljer mellan

En rättsprocess kan förlöpa enligt följande:

En tingsrätt ska när det gäller konsumenter svara för viss processledning utan att konsumenten begär det. Källa: Saknas.

  1. Stämning, svaromål och för­bered­elser
  2. Parternas bevis­upp­gifter
  3. Tredskodom
  4. Processledning
  5. Preklusion RB 42;6 st. 3
  6. Förlikning, om möjligt
  7. Huvudförhandling, för­enklad med en domare RB 42:20 st. 2 och 3
  8. Huvudförhandling, vanlig med tre jurist­domare.

Huvudregeln i rättegångs­balken är svår­tolkad

Rättegångs­balken 1 Kap. Om allmän under­rätt. 1 § Tings­rätten är allmän under­rätt och, om något annat inte är före­skrivet, första dom­stol.

Rör det sig om en tvist som kallas för "små­mål", RB 1:3d så kan målet av­göras där konsumenten har sin hem.

RB 10:1 Laga domstol i tviste­mål i allmän­het är dom­stolen i den ort där svar­anden har sitt hem­vist.

Lydelsen "i allmän­het" låter som det inte all­tid ska vara så. Det finns kanske ett undan­tag? Jepp, när det gäller "småmål".

Det är bra synd ett vissa böcker är så dyra typ Rätte­gångs&­balken En kommentar. Stående order. Bara 6.319 kr (exkl. moms)

3 d § I tvistemål där för­likning om saken är tillåten ska tings­rätten alltid bestå av en lag­faren domare, om värdet av vad som yrkas uppen­bart inte över­stiger hälften av pris­bas­be­loppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ social­för­säkrings­balken. [så kallade småmål]

Första stycket gäller inte, om en part första gången han ska föra talan i målet yrkar att all­männa regler ska tillämpas och därvid gör sanno­likt att den bakom­ligg­ande tvisten rör ett högre värde eller att ut­gången annars är av synner­lig betyd­else för bedömn­ingen av andra före­ligg­ande rätts­för­håll­anden.

När är förlikning tillåten?

Vi vet att avtalslagen är dispositiv och att vi har avtalsfrihet.

Vi vet också att konsumentköp och konsumenttjänstlagen är tvingande lag, vilket är motsatsen till ovan, medan "Den svenska konsument­processen är semi-dispositiv." Källa: SvJT 2022 s. 232.

Jädrans, vad menas med semi-dispositiv?

De materiella reglerna är tvingande för part­erna på så sätt att konsument­skydds­lag­stift­ningen inte binder konsument­en vid avtal som är mindre för­del­aktiga än vad lag­stift­ningen stip­ulerar. I en tviste­situation i allmän dom­stol, eller utan­för dom­stolen, är det emeller­tid inte något som hindrar att konsument­en accept­erar en för­lik­nings­överens­komm­else vilken inne­bär att konsument­en avstår från att pröva sin mater­iella rättig­het. Detta inne­bär i prak­tiken att konsument­en på samma gång inte är bunden av villkor som strider mot mindre för­del­aktiga villkor men sam­tidigt är fri att låta bli att göra sin rätt gäll­ande genom att helt enkelt för­hålla sig passiv.
Klart som korvspad

Konsumenten får enligt lagen göra bättre överens­kommelser än vad lagen för­skriver. T.ex. för­länga ånger­rätten till 3 veckor i stället för lag­stadgade 2 veckor. Men skulle konsumenten acceptera att ångerrätten är 1 vecka så gäller 2 veckor i alla fall enligt lagen. se "Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2 kap. 10 §".

Vad menas då med allmänna regler?

3 a § Vid huvudförhandling i tvistemål ska tings­rätten bestå av tre lag­farna domare, om något annat inte är före­skrivet.

.

Till vilken tingsrätt ska konsumenten vända sig till?

8 a § I tvist mellan konsument och närings­idkare rör­ande vara, tjänst eller annan nyttig­het som till­handa­hållits för huvud­sak­ligen enskilt bruk får talan mot närings­idkaren väckas vid rätten i den ort där konsumenten har sitt hem­vist.

Detta gäller dock endast om målet i tings­rätten kan antas bli prövat av en lag­faren domare enligt 1 kap. 3d §. Lag (1989:656). Alltså "småmål"

Det är inte särskilt lätt för konsumenten att veta till vilken dom­stol han eller hon ska vända sig till? Dom­stolen svara inte alltid på frågan.

När du ska vända dig till en dom­stol är tings­rätten det första steget. Till tings­rätten lämnar du in en an­sökan om stäm­ning. En an­sökan om stäm­ning är en begäran om att tings­rätten ska besluta i en tvist mellan två parter. Om du tvistar med ett svenskt företag är huvudregeln att du ska skicka an­sökan till tings­rätten som ligger närmast platsen där före­taget är reg­istrerat. Om din mot­part är en privat­person blir det tings­rätten närmast där personen bor. Källa: Hallå Konsument 2023-02-08

Om det finns en "huvudregel" så måste det finnas ett, eller kanske fler, undan­tag, kan man tycka? Och det blir spänn­ande att se vad som händer med vår stämn­ings­an­sökan. Å andra sidan ska en tings­rätt ex officio över­lämna an­sökan till be­hörig dom­stolen enligt den för­träff­liga RB 19 kap. 11a §

Det finns även en "Vägledning om tolkningen och tillämpn­ingen av rådets direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsument­avtal" som kan vara värd att läsa för den vet­girige. eller som det står i inled­ningen:

Rådets direktiv 93/13/EEG (1) (nedan kallat direkt­ivet om oskäl­iga avtals­villkor) är ett princip­baserat direk­tiv. Det skyddar konsumenter från oskäl­iga villkor i alla typer av avtal mellan närings­idkare och konsumenter. Det betyder att direkt­ivet är ett centralt instru­ment för att uppnå rätt­visa på den inre mark­naden.

Alla har vi våra trix & knåp, inte sant?

Det vore förstås ett direkt tjänste­fel att före­slå dom­stol­arna att av­visa an­sök­ningar, för att lätta på dom­stol­ens ar­bets­bör­da, spara in pengar åt stat­en. Det hade där­emot inte varit helt fel att höja trösk­eln på vad som inte ska be­trakt­as som ”små­mål”?

En tvist runt tre miljoner kan ju rim­ligt­vis vara värda en slant att få prö­vad, i alla fall värt mer än de mått­liga 2.800 kr som det kostar idag. Kanske borde det även finnas ett utrymme för "mellanmål"?

Men jag är mer inne på att det borde finnas en sär­skild inter­net­baserad special dom­stol för konsumen­frågor, en Konsument­balk? Vi fick ju en Socialförsäkringsbalk 2010.

sid 1 av 3


Lindås


Kungörelse (1974:152) om be­slut­ad ny reger­ings­form

Regerings­formen (1974:152), en av fyra grund­lagar, kan var och en tolka på sitt sätt, jag har min lilla upp­fatt­ning:

All (så kallad) offent­lig makt i Sverige utgår från folket.

Och sedan vet ingen vart makten tar vägen.

Men vi kan hopp­as att på­gå­ende grund­lags­utred­ning 2020 gör att vi konsu­menter får som det som jur.kand. Marta Obminska efter­lyser, SvJT 2019 s. 671. ”En ny grund­lags­ut­red­ning”. Marta skriver:

Rätten till dom­stols­pröv­ning bör stärk­as. Ut­red­ningen bör över­väga om en ex­pli­cit rätt till dom­stols­pröv­ning, likt den som finns i artikel 6 i Europa­konven­tionen bör in­föras även i reger­ings­formen. Genom den förra grund­lags­ut­red­ningen in­förd­es en be­stämm­else i 2 kap. 11 § 2 st. 1 p. regerings­form­en om att en rätte­gång ska genom­föras rätt­vist och inom skälig tid.
Det fördes dock inte in någon regel om rätt till dom­stols­pröv­ning i sig.


Ny konsu­ment­köp­lag 1 maj 2022!

Hur många folk­valda poli­tiker, när­ings­id­kare och konsu­menter känner till att vi fick en helt ny konsu­ment­köplag 1 maj 2022?

Lagen gäller köp av en vara, lös sak, med eller utan digi­tala delar, som en när­ings­idk­are säljer till en konsu­ment men som även inne­håller något av en grå zon som leder till en annan be­släktad lag, nämligen "Konsu­ment­tjänst­lag (1985:716)".

Vi ser hur lagar och §§ kors­be­frukt­ar var­andra, vilket är typ­iskt och kan göra såväl icke-jurister som jurister "galna", enligt en viss uni­versitets­adjunkt i civil­rätt vid Upp­sala univers­itet (2022).
(Det är väl så­här som §§ och krimi­nella kommer till - via cell­del­ning?)

Konsument­tjäns­lagen (1985:716) inklusive köp av små­hus är bra krång­ligt (klyddigt)

Vissa speci­fika tvist­er är bra krång­liga. "Svarta hål"?

Vilken eller vilka lagar ska gälla om vi vill be­ställa ett små­hus och där vår mot­part, "total­entre­pre­nören" har tecknat ett "mark­an­vis­nings­av­tal" med kommun­en med syfte att genom­föra så kallade ”trans­port­köp”

”Trans­port­köpet” är sedan tänkt att det ska över­föras till konsum­ent­en som så­lunda ska över­ta avtals­vill­koren, precis som de är angivna i köpe­kontrakt­et mellan närings­idk­aren och kommun­en. Är vill­koren skäl­iga och kända för köp­aren? Nej!

a) Till att börja med, det finns form­krav vid köp av fast egen­dom (jord)

Vid överlåtelse av fastighet­er gäller Jorda­balk (1970:994) och kap 4 på grund att här finns vissa form­krav för att ett köp ska vara gilt­igt. I lagen finns även en grad av konsu­ment­skydd, se 19b §,

En närings­idkare … får inte mot konsum­ent­en åbe­ropa ett köpe­villkor som i jäm­för­else med be­stämmels­erna i 11-19 c §§ är till nack­del för denne.

Nya hän­vis­ning­ar till andra §§.

b) Vilken lag gäller?

Konsu­ment­köp­lagen gäller även som sagt köp av varor som ska till­verkas, typ ett små­hus i form av en bygg­sats.

… Lagen gäller inte av­tal som innebär att den som ska lev­er­era en vara även ska ut­föra arbete eller någon annan tjänst, om tjänst­en ut­gör den över­väg­ande delen av för­plikt­elsen.

Vi måste alltså först reda ut om ”tjänsten” ut­gör den över­väg­ande delen av köpet vilket inte är helt enkelt. Rör dig om en sär­skilt kvali­fic­erad tjänst? Mot­svar­ande resone­mang fram­för Sveriges trä­hus­fabrik­ers riks­för­bund i ett remis­svar, dvs. att det kan upp­stå svårig­heter fast­ställa vilken lag som ska gälla.

För trä­hus­före­tagen är det ytt­erst an­ge­läget att deras lev­er­anser reg­leras av samma lag­stift­ning. Dess­utom är det i prakt­iken i princip omöj­ligt att dra en gräns för när lever­ans­en av­ser ant­ingen allt eller det mesta som krävs för ett fär­digt hus - och då en annan lag än konsu­ment­köp­lagen skulle kunna tänkas tillämpas - eller en­bart delar av ett hus.

EN sär­skild lag för små­hus?

Vad säger SOU 2021:23?

Bygg­branschen har ju ett helt eget dis­posi­tivt regel­verk i form av AB 04 och ABT 06 och som jag inte diskut­erar här, vissa be­stämm­elser skulle i alla fall kunna vara be­fogade att åberopa vid en analog avtals­tolk­ning, t.ex. när ska säker­heter ut­bytas mellan part­erna? Inom två veckor enligt AB 04 6:21.

c) Marknads­för­ingen och löftensprincipen?

I vilken grad ”Mark­nads­för­ings­lag (2008:486)” 5 och 6 §§ tillämpas i en­skilda fall låter jag vara o­sagt. Men visst på­verk­ar alla löften de be­slut en konsument gör. Vem lockas inte av följ­ande och mycket för­tro­ende­in­giv­ande text?

Med total­entre­pre­nad skriver du ett enda kontrakt med oss och sedan tar vi ansvar för hela bygg­nationen. Du har full kon­troll på eko­nomi och hur bygget fort­skrider, och slipper dolda kost­nader och tråk­iga över­rask­ningar under resans gång.
Vi hjälper dig även i kontakten med kommuner och andra aktörer till exempel vid bygg­lovs­an­sökan. Allt för att göra ditt livs affär så trygg som möj­ligt. Att välja total­entre­pre­nad är väl in­vest­erade pengar med tanke på den tid du sparar och den trygg­het du får när du vet att vi tar an­svar för en av dina allra största in­vest­er­ingar.

Men är löftet bind­ande? Vet alla vi skill­naden mellan ”an­bud” och ”ut­bud”? Och är det lämp­ligt att an­vända sig av be­greppet ”Total­entre­prenad” när det gäller er­bjud­ande till kons­um­enter som knapp­ast for­mul­erar några sär­skilda ”funk­tions­krav” utan bara önskar sig ett ”Dröm­hus” med mid­natts­blå köks­in­redn­ing?

Undrar om konsumenter vet hur de ska forumulera "Funktionskrav" knappast!

sid 2 av 3


Huset


Följer vi EU-direkt­tiven?

Professor Ulf Bernitz (1936 - 2022) har ut­tryckt klara syn­punkter på hur EU-direktiv bör tillämpas och hur ”Lag (1994:1512) om av­tals­villkor i konsu­ment­för­håll­anden” be­handlar oklar­hets­ regeln och o­skäl­iga av­tals­villkor. Ulf Bernitz in­leder med följ­ande ingress, se SvTj 2019 s. 679, fetstil är mitt bidrag:

EU-direktivet om o­skäl­iga avtals­villkor (avtals­vill­kors­direkt­ivet) har genom­gått en om­fatt­ande ut­veckl­ing i EU-dom­stolens praxis. Detta har hittills varit föga observ­erat i svensk rätts­praxis; ett läge som inte ter sig håll­bart. På vikt­iga punkter behövs en om­orienter­ing. Det gäller bland annat de krav oklar­hets­regeln ställer på trans­par­enta villkor och be­grip­lig in­forma­tion i konsu­ment­avtal. Det gäller vidare den viktiga regeln att unions­rätten inte tillåter jämk­ning av ­skäliga vill­kor i konsu­ment­av­tal; de ska lämn­as utan av­seende så­som ogilt­iga.SvTj 2019 s. 679,

Juridik är ju but­elj­erad pol­itik?

Vågar inte våra polit­iska partier ta itu med hela lag­systemet, som i princip är från 1734? För­söker de möj­ligt­vis lösa sam­hälls­problem med fler och fler lagar som de mödo­samt petar in lite här och där i pass­ande balk? Eller är det som vad som fram­går i en av Advokat­sam­fundet 2022 ut­given skrift: ”Slå vakt om rätts­staten - en skrift om den svenska rätts­staten och dess betyd­else.

Juridik är ju butelj­erad politik, som Fredrik Wersäll lär ha sagt. Det blir allt tyd­li­are att poli­tik­erna slåss om att göra poänger med lag­stift­ningen. Det ska gå snabbt och man vill inte bli ifråga­satt sam­tid­igt som man vill kunna stolt­sera med att det är ”vårt parti” som drivit igenom detta, säger Mia Edwall Insulander. General­sekret­erare Sveriges Advokat­sam­fund, 2022.”

Mögelhus bra hus?

Det är förmodligen hög­ut­bildade jurister m.fl. som formul­erar lag­texten och ett lag­råd som yttrar sig när lagförs­lagen läggs på bordet.

Får inte vi vanliga människor chans­en att fung­era som ”test­dockor”, det är ju i alla fall konsument­erna som i slut­ändan ska kunna sin rätt, enligt konsu­ment­väg­ledaren Anna Mähler i en SVT-intervju 2022:

Kan man inte sin konsu­ment­rätt, då för­lorar man pengar.

Anna har i och för sig rätt i tanken men inte i prak­tiken. Det är inte rimligt att begära att var och en ska kunna sin rätt så­som lag­arna är ut­form­ad idag. Skulle alla miljon­tals läs­kunn­iga konsu­menter söka in på Uni­vers­it­et och läsa JÖKEN? Och "Konsumentdagarna 2023" riktar sig tydligen inte till konsumenter vilket man annars skulle kunnna tro.

Konsumentdagarna 2023

Dess­utom är inte lag­stift­arna så pass o­be­gåv­ade att de sågar av den gren som de sitter på, ett högst sanno­likt an­tag­ande som natur­ligt­vis är bra van­sk­ligt att be­visa. Omvänt, var­för skulle de vara för­fatta sådan lag­text? Av vilket skäl?

1) Lag­för­fatt­arna ser själv­klart till att kons­ument­tjänst­lagen inte gäller för dem m.fl. Det är som sagt... inte alltid som sanningen bör sägas.

1) Kommentar: 2023-01-09

Av före­komm­ande an­led­ning vill jag klart de­ment­era på­stå­end­et att jag skulle vara någon slags "rätts­haver­ist". Och att jag verk­ar för någon form av "kons­pira­tions­teori". Ett så­dant grund­löst på­stå­endet upp­fattar jag som äre­kränk­ande.

Jag har fram­för ett o­skyld­igt hypo­tet­iskt reson­emang i ett politiskt syfte att blott­lägga ett pro­blem (dilemma) genom att ut­trycka mina tankar, vilket jag anser mig ha rätt till enligt RF 2:1.

Jag miss­kre­dit­erar inte någon en­skild person eller parti.

Det betyder att ett X antal konsult­er och advo­kater inte kan ställas till svars, så­vida inte det rör sig om ett strikt culpa­ansvar. Se även dis­kur­sen mellan olika sak­kunn­iga, SvTj 2020 s. 589 och SvTj 2021 s. 48. Men, dåliga jurid­iska råd kan tyd­ligen leda till saft­iga skade­stånd, se Stud­era HD Mål: T 3131:21

Van­ligt folk får finna sig i att de köpt ett mögel­hus som be­siktnings­mannen ansåg vara ett bra hus.

…att det var ett bra hus som han själv kunde tänka sig att köpa”, NJA 1998 s. 407.

Lösningen är för­stås helt själv­klar: om än kanske en Utopi?

Ge barn­en en god upp­fostran, bra ut­bild­ning och nytt lag­system, som idag främst gagnar advokat­erna! Tids nog lär vi i alla fall för­svinna i ett rikt­igt svart hål.

Själv tror jag inte att ännu fler lagar löser sam­hälls­pro­blemen. Ge barnen i stället en god start i livet och en god upp­fost­ran så att de blir goda med­borg­are som håller sig till sann­ingen och veder­tagna fakta och inte litar på det som visas på TikTok, Twitter, FB, Youtube m.fl.

Motiv:

Jag inbillar mig i alla fall att ”För­äldra­balken (1949:381) 6 kap. 1 §” inte har gett någon större effekt, trots Lag (1983:47) eller den mer drast­iska ”Lag (1990:52) med sär­skilda be­stämm­elser om vård av unga”. Lik­väl vore det kanske på plats att föra in ett nytt mod­ernt lag­system som fler­talet med­borg­are kan för­stå sig på?

Det tog runt 50 år innan Karl XI (1655 - 1697) fick se Sv­eriges rikes lag där han satt i himmel­riket.
Stack­are!

För­änd­rings­arbete måste allt­så börja i god tid!

Tillbaka till inne­hålls­förteck­ningenPublicerad: 2022-12-19

Uppdaterad: 2023-02-11 11:23

sid 3 av 3